Logo základní školy Třebařov

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022


zapis-do-ms-2021-ilustr Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, budou i letos probíhat zápisy distanční formou – zápisy proběhnou v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.V naší mateřské škole proběhne zápis v souladu s právními předpisy, uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  2. písemně
  3. osobní podání (v případě nutnosti osobního podání kontaktujte vedoucí učitelku: Jana Vystrčilová, tel: 732296236
Postup při podání žádosti: (žádost, přihláška dítěte, evidenční list, viz níže)
  1. Kdo nemá možnost si příslušné dokumenty vytisknout, vyzvedne si je v termínu 2.května – 16.května. Budou připraveny ve složkách v poštovní schránce s názvem „ PRO RODIČE“, umístěné vedle vchodu do MŠ ( na kolárce).
  2. Po vyplnění dokumentů je třeba tyto dokumenty zase v termínu 2.května – 16.května odevzdat, a to opět do poštovní schránky, tentokrát s názvem „ PRO UČITELKY“
  3. K přiloženým vyplněným dokumentům je ještě třeba přidat kopii rodného listu dítěte (v případě nutnosti konzultace kontaktujte vedoucí učitelku: Jana Vystrčilová, tel: 732296236
Pro doložení rodného listu platí, že stačí doložit jeho prostou kopii.

Doložení řádného očkování dítěte:

• Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (strana 2, přihlášky a evidenčního listu). Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Povinné předškolní vzdělávání:
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
 
Přílohy ke stažení:Vedoucí učitelka MŠ – Vystrčilová Jana
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16