Logo základní školy Třebařov

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021


info-nah Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


Zápis k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání
  • Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců)

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  2. písemně
  3. osobní podání (v případě nutnosti osobního podání kontaktujte vedoucí učitelku: Jana Vystrčilová, tel: 731441582)

Postup při podání žádosti: (žádost viz níže)

  1. Kdo nemá možnost si příslušné dokumenty vytisknout, vyzvedne si je v termínu 2.května – 16.května. Budou připraveny ve složkách v krabici s názvem „ Zápis MŠ“. Ta bude umístěna na zahradě mateřské školy „v králíkárně“.
  2. Po vyplnění dokumentů je třeba tyto dokumenty zase v termínu 2.května – 16.května odevzdat, a to opět do „králíkárny“, tentokrát do krabice s názvem „Žádosti“
  3. K přiloženým vyplněným dokumentům je ještě třeba přidat kopii rodného listu dítěte a očkovacího průkazu. (v případě nutnosti konzultace kontaktujte vedoucí učitelku: Jana Vystrčilová, tel: 731441582)
  4. Pro kontrolu splnění podmínky očkování dětí máte ve složkách přiložen očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů.
Pro doložení rodného listu platí, že stačí doložit jeho prostou kopii.

Doložení řádného očkování dítěte:

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (poslední rok před školou).
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (čestné prohlášení viz níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Vedoucí učitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. )

Povinné předškolní vzdělávání:
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Vystrčilová Jana
vedoucí učitelka MŠ


Dokumenty ke staženíDesign by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16