Logo základní školy Třebařov

Škola pro zaměstnance vybraných profesí


info-nah Škola pro zaměstnance vybraných profesí:
Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině (od 8.00 hod. do 15.00hod.), a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce.
Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.


Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mgr. Petr Šrol, ředitel školy
 
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16