Logo základní školy Třebařov

Provoz MŠ – září 2020


skolka-2020-ilustr V mateřské škole budou platit zvýšená hygienická a protiepidemiologická opatření. Děti, ani jejich rodiče, nebudou nosit roušky.– rodiče budou při příchodu vpuštěni s dítětem do budovy MŠ, hned u
vstupu použijí dezinfekci. Dítě předají učitelce ve třídě, vyzvednou si je opět
ve třídě. V budově se nebudou shromažďovat, zdrží se jen po dobu nezbytně
nutnou k předání a vyzvednutí dítěte a budovu neprodleně opustí
 – u vstupu do budovy a v hygienickém zařízení na každém patře jsou
umístěny prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem
 – hned při příchodu si zaměstnanci i děti důkladně 20 – 30 sekund umyjí
ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, provedou dezinfekci rukou
 – je prováděno časté a intenzivní větrání – okny
 – je zajištěno bezpečné osoušení rukou
 – úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 – větrání šatních prostor probíhá průběžně
 – vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně
 – úklid povrchů a ploch se provádí na mokro s použitím dezinfekčního
přípravku, koberce se vysávají
 – velký důraz je kladen na dezinfekci používaných předmětů
 – úklidový personál je informován o hygienických zásadách, je určeno kdo,
kdy, kde, co bude čistit a dezinfikovat
 – praní prádla je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách – nad 60°C,
prádlo se neprotřepává, třídění probíhá ve vyčleněné místnosti

Pokud bude mít dítě příznaky infekčního onemocnění, žádáme rodiče, aby své dítě do MŠ nepřiváděli!!!

Připravila Jana Vystrčilová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16