Logo základní školy Třebařov

Preventivní programy ve IV., V., VII., VIII. třídě


prev-progfr-2-2020-ilustr V úterý 7. 1. 2020 byly ve čtyřech třídách realizovány programy primární prevence, jejichž cílem je předcházení vzniku rizikového chování, práce s postoji žáků a nácvik sociálních dovedností.V časové dotaci tří vyučovacích hodin proběhly ve třídách následující programy:

IV. třída – Stonožka (posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese v kolektivu)

V. třída – Kybersvět (prevence kyberšikany a netolismu = chorobná závislost na internetu ve všech jeho formách)

VII. a VIII. třída – Ne návykovým látkám (prevence závislostního chování alkoholové a nealkoholové látky).

Žáci pracovali s lektorkami PPP Ústí nad Orlicí za využití interaktivních technik a aktivit. S náplní programu byli spokojeni i přítomní třídní učitelé.
Během měsíce ledna absolvují podobný typ prevence i ostatní třídy.
Metodička prevence: Mgr. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16