Logo základní školy Třebařov

Obnovení provozu mateřské školy


info-nah Mateřská škola bude pro děti a jejich rodiče znovu otevřena v pondělí 25.5.2020. Provoz mateřské školy se nemění, bude tedy 6.00 – 15.30hod. 

 • Do konce měsíce června budou na webových stránkách školy i nadále uveřejňovány náměty pro distanční vzdělávání.
 • Taktéž do konce června nebudou konány žádné doplňkové aktivity a akce.
 • Školní focení, které mělo proběhnout v květnu, se přesouvá na září, za přítomnosti v tom čase již žáků první třídy ZŠ s logem školního roku 2019 – 2020.
 • Vyšetření očí dětí PRIMAVIZUS se v tomto školním roce neuskuteční.

Podmínky otevření MŠ pro rodiče:

 1. Při příchodu do MŠ rodič odevzdá vyplněné čestné prohlášení. (viz příloha)
 2. Děti budou předávány učitelce a vyzvednuty od učitelky u vchodu do MŠ.
 3. Rodiče budou před MŠ udržovat rozestupy 2m.
 4. Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 5. Při odchodu se rodiče s dětmi nebudou zdržovat na zahradě MŠ (hned při vyzvednutí dítěte neprodleně opustí rodiče i děti areál školy).
 6. Děti nebudou do MŠ přinášet hračky ani jiné předměty z domova
 7. Každý den bude mít každé dítě připraveny 2 čisté roušky a 2 pytlíky (první na čisté roušky, druhý na roušky použité.

Hygienická opatření při provozu MŠ:

 1. Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem, použít desinfekci.
 2. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 3. Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 4. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 5. Pro pobyt venku se bude využívat areál MŠ, včetně zahrady a hřiště školy. Při pobytu mimo areál školy budou děti i zaměstnanci používat roušky.
 6. Skupiny dětí (třídy) se budou intervalově střídat, budou pobývat v oddělených prostorách.
 7. Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, desinfekcí v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 8. Úklid a dezinfekce toalet a ostatních prostor bude probíhat minimálně jednou denně.
 9. Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Pravidla pro zajištění školní stravování:
 1. Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.
 2. Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 3. Pokrmy budou vydávat učitelky, včetně čistých příborů.
 4. Děti si samy jídlo a pití nabírat nebudou a nebudou si brát ani příbory.
 5. Při přípravě jídel a při jejich vydávání, budou dodržována zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.
 

 
Připravila: Jana Vystrčilová
 
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16