Logo základní školy Třebařov

Příloha č. 3 ke školnímu řádu

Školní řád – příloha č. 3

Kázeňský řád

Třídní učitel i ostatní vyučující jsou povinni včas a prokazatelným způsobem informovat rodiče o zhoršujícím se stavu v kázni žáka a plnění jeho povinností, včas iniciovat setkání s rodiči, informovat další vyučující, výchovného poradce, případně vedení školy. Učitel nepodceňuje preventivní funkci výchovného působení.
Tento kázeňský řád ZŠ Třebařov upravuje způsob postihování žáka 1. až 9. ročníku při porušení a opakovaném porušování školního řádu. Tento postup je závazný a řídí se jím třídní učitelé při udělování výchovných opatření ve své třídě a všichni ostatní pedagogičtí zaměstnanci při navrhování výchovných opatření třídnímu učiteli nebo pedagogické radě. Jedná-li se o žáka se specifickým postižením v oblastech dotýkajících se jeho kázeňských projevů, řídí se učitel při hodnocení kázně doporučením odborného pracoviště.
Řád vymezuje, která porušení školního řádu jsou považována za drobná a která za závažná. Následuje škála, která určuje míru postihu žáka v závislosti na četnosti a druhu provinění. Daná škála se vztahuje na jedno školní pololetí. Uvedené rozpětí poskytuje třídnímu učiteli i pedagogické radě prostor k individuálnímu a uvážlivému posouzení každého případu.
Třídní učitel může mezi postihy zahrnout i porušení jednotlivých ustanovení třídních pravidel, projedná-li včas tuto možnost s žáky v třídnické hodině.
Třídní učitel seznámí třídu s kázeňským řádem vždy na začátku školního roku nebo při jeho aktualizaci.
Kázeňský řád je závazný pro všechny pedagogické zaměstnance školy.

Drobná porušení školního řádu:

nepřezouvání, pozdní příchod do hodiny, navštěvování webových stránek s nevhodnými tématy (násilí, sex, terorismus, rasismus…), vykřikování, zapnutý mobil, omezování okolí (křik, běhaní, apod.), vulgarismy, drzost (dle posouzení učitelem), lež (dle posouzení učitelem), zapomínání pomůcek, úkolů, žákovské knížky, pískání ve škole, nošení čepice, kapuce na hlavě při vyučování

Závažná porušení školního řádu:

podnapilost, kouření, jiná intoxikace, šikana, podvod (falšování podpisu, přepisování známky v ŽK a její úmyslné zatajení apod.), používání pyrotechniky, neomluvené hodiny, úmyslné ničení majetku, úmyslné ublížení na zdraví svém i ostatních, krádež, navádění ke krádeži, recidiva, drzost, vulgarismy (dle posouzení učitelem), lež opakující se a manipulativní (dle posouzení učitelem), kyberšikana, použití mobilu k natáčení, focení bez souhlasu učitele a další přestupky dle posouzení pedagogické rady

Postihy vyplývající z porušování školního řádu:
(druh porušení a četnost)

pro žáky 1. – 9. tř.

Upřesnění:
za první přistižení při kouření v areálu školy – důtka ředitele školy
za opakované kouření v areálu školy – snížený stupeň z chování
jakékoliv přistižení při kouření mimo areál školy a o volné hodině hlásíme rodičům a na orgán sociálně právní ochrany dítěte

za přinesení alkoholu, drogy do školy nebo požití alkoholu, drogy v době vyučování – snížený stupeň z chování
jakékoliv přistižení při konzumaci alkoholu mimo areál školy a o volné hodině hlásíme rodičům a na orgán sociálně právní ochrany dítěte
za nedovolené opuštění budovy v době vyučování poprvé – napomenutí třídního učitele
při opakovaném nedovoleném opuštění budovy v době vyučování – důtka třídního učitele až snížený stupeň z chování
za vulgarismus ve vyučovací hodině – poznámka do žákovské knížky
za vulgarismus o přestávce / i slovo vole / – dřepy
3× zapomenutý DÚ – poznámka
3× zapomenutí pomůcek nebo žákovské knížky – poznámka
výchovný přestupek – ihned poznámka
tělesná výchova – 2× zapomenutí úboru za čtvrtletí – poznámka, při nesplnění minimální aktivní účasti na hodinách za pololetí při přítomnosti ve škole žák neklasifikován a dále postupováno podle školského zákona
0–1zapomenutí za měsíc a žádný výchovný přestupek – pochvala do žákovské knížky k pochvalám se přihlíží při zapomínání
3 –5 poznámek nebo 1× závažné porušení školního řádu – napomenutí TU
6 – 10 poznámek nebo 1× závažné porušení školního řádu – důtka TU
11 – 15 poznámek nebo 1× závažné porušení školního řádu – důtka ŘŠ
16 – 20 poznámek nebo 1× závažné porušení školního řádu – snížený stupeň z chování i při velmi hrubém porušení a ohrožení na zdraví svém nebo ostatních ( dle posouzení pedag. rady)

Platnost a účinnost od 1.9. 2012

V Třebařově 28.8. 2012

Mgr. Alena Valentová, ředitelka školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16