Logo základní školy Třebařov

Pravomoci ředitele školy

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky školy

Zpracováno podle zákona č.561/2004 Sb., § 164, 165

Ředitelka školy a školského zařízení

 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
 2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3
 3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
 4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje
 6. zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta
 7. zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
 8. odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení

ch) ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy

 1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
 2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny
 3. předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

Ředitelka školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1. přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18
 2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35
 3. odkladu povinné školní docházky podle § 37
 4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2
 5. přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2
 6. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7 a § 97 odst. 8
 7. snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4
 8. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16